מכניקה

מכניקה ניוטונית – כרך א'לתלמידלמורהערבית.

מכניקה ניוטונית ב' (כריכה קשה)לתלמיד.

מכניקה ניוטונית – כרך ב' (מהדורה חדשה)לתלמידלמורהערבית.

מכניקה ניוטונית א' + ב' – תרגילי חזרהלתלמיד

מכניקה ניוטונית פעילויות (+ CD) לא' וב'לתלמיד.

מכניקה ניוטונית (כרכים א+ב): שרטוטים ואיורים – (CD בלבד)למורה.

פרקי מכניקהלתלמיד.

הוראת נתמכת מחשב במכניקהלתלמיד.

ניתוח תנועות – פעילויות בפיסיקה (+CD)לתלמידלמורה.

רואים תנועה (+CD)לתלמיד.

מכניקה – קינמטיקה – פרק א'לתלמיד.

כוחות ותנועה במישור (+CD)לתלמיד.

אלקטרומגנטיות

ארגון מושגים באלקטרומגנטיותלתלמיד.

חשמל ומגנטיות 3 יחידותלתלמידערבית.

פרקי חשמל ומגנטיות – חלק א – פרקי חשמל (+ CD + פעילויות)לתלמיד.

פרקי חשמל ומגנטיות – פרק ב' – פרקי מגנטיותלתלמיד.

מעוף – שדה פוטנציאל – ארגון מושגיםלתלמיד.

מעגלי זרם חילופין:  לתלמיד.

ניסויים בפיסיקה

חקר מודרך בפיסיקהתלמיד.

לקט ניסויים בפיסיקהלתלמיד.

מעבדה ממוחשבת – פעילויות עם כרטיס קוללתלמיד ולמורה.

מעבדה ממוחשבת – פעילויות עם רב-מודדלתלמיד ולמורה.

מעבדה ממוחשבתלתלמיד.

מעבדה ממוחשבת – פעילויות עם רב-מודדלתלמיד.

ניסויים מתקדמים בפיסיקהלתלמיד.

פעילויות חקר בפיסיקהלתלמידלמורה.

קטעי פיסיקה מעזבונו של חיים ברוקרלתלמיד.

אומנות המדידהלתלמיד ולמורה.

בחינות בגרות

לקט מבחני בגרות – פיסיקה – 5 יח"ל – 2019לתלמיד.

מבחני בגרות בפיסיקה 3 יח"ללתלמיד.

קרינה וחומר

קרינה וחומר – כרך א': אופטיקה גאומטריתלתלמידלמורהערבית.

קרינה וחומר – כרך ב': מודלים של האורלתלמידלמורהערבית.

קרינה וחומר – כרך ג': מודלים של האטום והגרעין: לתלמידלמורה.

מודלים של האור – חוברת פעילויות + CDלתלמידלמורהערבית.

גלים ואופטיקה פיזיקליתלתלמידערבית.

נושאים בפיסיקה של המאה העשריםלתלמידלמורהערבית.

דיאגרמות אנרגיה פוטנציאלית (+ CD)לתלמידלמורה.

מוצקים ואור (+ CD)לתלמידלמורה.

לומיניסצנסיה – אור קר (+ CD)לתלמידלמורה.

אור וגלים – לקט מאמרים מ"גליונות" ו"תהודה"למורה.

אור וגליםלתלמידערבית.

אור וגלים – חלק א'למורה.

אור וגלים – חלק ב'למורה.

האטום והגרעיןלתלמידלמורה.

חטיבות ביניים

מבנה החומר: ריק וחלקיקיםלתלמידערבית.

אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק א'לתלמידלמורהערבית.

אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק ב'לתלמידלמורהערבית.

רואים תנועה (+CD)לתלמיד.

אנרגיה ושימורהלתלמיד.

אנרגיה פנים רבות להלתלמיד.

חשמל ואנרגיהלמורהערבית.

חשמל ואנרגיה – חוברת עבודהערבית.

משוב חשמל ואנרגיה – שאלותלתלמיד.

משוב חשמל ואנרגיה – תשובותלתלמיד.

אמנות המדידהלתלמיד ולמורה.

אשנב למדע וטכנולוגיה – מידות ומדידותלתלמיד.

אשנב למדע וטכנולוגיה – מתכונות חומרים לפתרונות טכנולוגייםלתלמיד.

נוספים

מערכות ייחוס – מגלילאו גליליי עד תאוריית המפץ הגדוללתלמיד.

אנרגיה – הבעיה מקורות והפקהלתלמידלמורה.

אנרגיה בהיבט רב תחומילתלמידלמורה.

כאוס  (+CD)לתלמיד.

לייזרים ויישומיהםלתלמיד.

מבוא לתרמודינמיקהלתלמיד.

פרקים באסטרופיסיקהלתלמיד.

חשיבה המצאתית שיטתיתלתלמיד.

פיסיקה בשרות האבחון הרפואילתלמידלמורה.

חוברות תהודה (לתלמיד ולמורה)