PeTeL פיזיקה

שלושת האפיקים המרכזיים בהם פועל מיזם PeTeL בצעדיו הראשונים הינם:

  • פיתוח סביבה שיתופית ארצית
  • פיתוח תוכן דיגיטלי-אינטראקטיבי
  • הטמעה מותאמת אישית בקרב מורי פיזיקה ותלמידיהם

סביבת PeTeL  פיזיקה מפותחת על בסיס מערכת לניהול למידה moodle  ומתבססת על הידע הפדגוגי והטכנולוגי במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, היחידה הטכנולוגית של מיזם PeTeL  (הכוללת מתכנתים, יועצי  UI/UX ומומחי LMS ) ובשיתוף מורים לפיזיקה מרחבי הארץ.  הסביבה תונגש לכלל המורים והתלמידים בארץ ללא עלות ותחבר באופן ישיר את כל מורי הפיזיקה בארץ בסביבת תוכן שיתופית אחת. סביבה זאת מאפשרת למורים לפיזיקה לאתר תכנים במאגר שיתופי, להעבירם לסביבה האישית של כל מורה בו רשומים תלמידיו, לעצב ולהתאים אישית את רצף ההוראה לכיתתו ולבסוף לשתף את עמיתיו המורים ברחבי הארץ בפעילויות המוצלחות שהעביר. בנוסף, מורים שיבחרו בכך ויאשרו זאת, יוכלו לצפות ברצף ההוראה של עמיתיהם ולהעביר תכנים לרצף ההוראה האישי שלהם.

פיתוח התוכן מתמקד בהמרת כמות גדולה של פעילויות וספרים הנמצאים כיום בהנגשה סטטית (למשל דפי עבודה בפורמט word או ספרי לימוד בגרסת  (pdf לגרסאות דיגיטליות ואינטראקטיביות המותאמות לשימוש במערכת לניהול הוראה. פיתוח זה מתבצע ע"י צוות חוקרים ומורים חדשניים במחלקה להוראת הפיזיקה. בליבה של הסביבה יימצאו מאגרים של תכנים דיאגנוסטיים וחומרים אינטראקטיביים נוספים שפותחו ומפותחים באופן שוטף במחלקה, בקהילות המורים, במרכז מורי הפיזיקה ולבסוף תכנים נבחרים שפותחו ע"י מורים ברחבי הארץ.

שימוש מושכל  בסביבה לניהול למידה, מבוססת טכנולוגיה, דורש מהמורים למידה ולעיתים אף שינויים תפיסתיים. בימים אלה, נבנות ונחקרות תכניות להטמעת גישות של הוראה ולמידה "מותאמים אישית" המתנהלות בסביבה עתירת טכנולוגיה. קהלי היעד הם מורים לפיזיקה וכוללים סדנאות בקהילת מורי הפיזיקה, קורס אקדמי במסגרת תוכנית רוטשילד וויצמן לתואר שני בהוראת המדעים וכן השתלמויות קיץ למורים לפיזיקה. התובנות העולות מהכשרת המורים מתועדות בעבודות דוקטורט ומשמשות בסיס להמשך פיתוח הסביבה והטמעת השימוש בה בשדה.

החזון שלנו הוא שכלל מורי ותלמידי הפיזיקה בחטה"ע ילמדו בליווי סביבה דיגיטלית שיתופית אחת, עשירה בפעילויות מעולות המשולבות במערכת לניהול למידה. סביבה זאת תאפשר לכל מורה להתאים את הוראתו לכיתתו ולהשקפתו הפדגוגית, לבצע הוראה מבוססת נתונים ולייטב את הוראתו ע"י שיתוף עם עמיתיו המורים.

לתלמידים, הסביבה תאפשר למידה משמעותית המתאפיינת באינטראקטיביות גבוהה, אפשרויות התאמה אישית של הלמידה ללומד והבניה של מיומנויות המפתח הדרושות במאה ה-21.