ועדת אתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים

במכון ויצמן למדע- WIS - IRB-Education

טופס הסכמה מדעת

המדען מתבקש להתייחס לכל הסעיפים ולהתאימם למחקרו.
מטרת המחקר
אופן ביצוע המחקר
אני מבין שלמרות שהמחקר בטוח וההשתתפות בו אינו כרוכה בסיכון משמעותי, אוכל להפסיק את השתתפותי בכל רגע במהלך המחקר.
חסיון המידע
מכון ויצמן למדע משקיע מאמצים רבים בדאגה לחסיון המידע. מובטח לי כי לא יתאפשר זיהוי שלי ושל שאר המשתתפים במחקר. כשתוצאות המחקר יתפרסמו, זהותי וזהות המשתתפים תישאר חסויה. הנתונים יקודדו כך שלא תהיה אפשרות לחשוף את פרטי האישיים. המפתח לקוד יישמר במקום מוגן.
איש קשר
מובטחת לי נכונות לענות לשאלותיי.
השתתפות ופרישה מהמחקר
אוכל להיוועץ בגורם נוסף כדי להחליט אם להשתתף במחקר או להמשיך בו. אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר או להפסיק בכל עת את השתתפותי במחקר, בלי לפגוע בזכויותי, בלי שיאונה לי כל רע, ובלי שתינקט נגדי סנקציה כלשהי.
כמקובל במחקרים מסוג זה, ייתכן שמדענים נוספים יעשו שימוש שניוני או חוזר בעתיד בתוצאות שיתקבלו במחקר זה.
אישור השתתפות במחקר
//
//