ועדת אתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים

במכון ויצמן למדע- WIS - IRB-Education

בקשה לאישור מחקר בהוראת מתמטיקה ומדעים

8) אפיון אוכלוסיית הנבדקים:
9) שיטות המחקר
11) שמירה על סודיות המידע: תיאור נהלים לאחסון המידע ובעת פרסומו.
12) מתן גמול למשתתפים במחקר כגון תגמול כספי או שווה כסף, מתן קרדיט לסטודנטים או למשתלמים.
13) תיאור המידע שיימסר לנבדקים (כולל מידע על מס' הנבדקים המתוכנן, פרטים על התועלת שתצמח לנבדק מהשתתפותו במחקר וכו'). התיאור צריך להיות בלשון בהירה ומובנת גם לאנשים שאינם מומחים בתחום.
ז. אפשרות לבחור שלא להשתתף במחקר או להפסיק בכל עת את ההשתתפות במחקר, בלי שתינקט סנקציה כלשהי.
ח. אפשרות שהחוקר הראשי יבצע בעתיד מחקרים נוספים ו/או ישתף פעולה בעתיד עם קבוצות מחקר נוספות במכון ויצמן או מחוצה לו, או עם גופים מסחריים (לרבות בקשר למסחור קנין רוחני שינבע מהמחקר), בארץ או בחו"ל, ולשם כך יעביר אליהם נתונים, בכפוף להתחייבותם להגן על הנתונים לפחות באותה מידה כמונו, וכן בכפוף לאישור ועדת האתיקה של המכון.
14) ניגוד עניינים
בדומה למקובל במכון, הינך מתבקש/ת לאשר שאינך מצוי/ה בחשש לניגוד עניינים, בהתאם למסמך העקרונות בדבר קניין רוחני וניגוד עניינים של מכון ויצמן.