אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי ידוע לי שהשתתפותי  בכנס/השתלמות ובפעילויות הקשורות בכנס/השתלמות האמורים,תצולם ותוקלט באמצעות מצלמות וידיאו המצלמות ומקליטות תמונה וקול.
מכון ויצמן למדע או מי מטעמו יהיה רשאי לעשות שימוש בהקלטות לצורכי מחקר ולימוד, הפקות סרטי הדרכה למורים, מצגות וכנסים, וגם פרסומים שונים של מכון ויצמן למדע, לרבות פרסום באתר האינטרנט שלו.
בהסכמתי אני, וכל הבא מטעמי, מוותר על כל טענה או דרישה, לרבות טענה לזכויות יוצרים וידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה בגין השתתפותי כאמור או בשימוש בתוצרים כאמור לעיל.
ידוע לי כי אני אהיה רשאי להודיע על חזרתי בי מהסכמתי לעשות שימוש בצילומים/הקלטות לאחר שצולמו/הוקלטו, ובלבד ובמקרה שכזה, מכון ויצמן למדע יפעל באופן סביר כדי להימנע משימוש בצילומים /הקלטות בחלקים הרלוונטיים מהן, אך ידוע לי כי לעיתים ובהתאם לזכויותיו על פי דין, ובפרט לאחר שצילומים/הקלטות צולמו/הוקלטו, ו/או עובדו, ו/או משמשים בתוצרים כאמור לעיל, מכון ויצמן יהיה רשאי להמשיך להחזיק בצילומים/הקלטות ולעשות בהם שימוש, לרבות שימוש בתוצרים.

אם אינכם מעוניינים שתמונתכם או קולכם יוקלטו, אנא כבו מראש את המצלמה ואת המיקרופון שברשותכם