תיקי משימטיקה המתמקדים בקשיים אופייניים הקשורים בטכניקה אלגברית

האם תלמידיך מתקשים בשימוש בחוקי החזקות? איך הם מסתדרים עם נוסחאות הכפל המקוצר? ועם ביטויים ומשוואות עם מכנים? האם הם קושרים טכניקה אלגברית עם הרעיון של זהויות מתמטיות?

רוצה להעריך את היכולות של תלמידיך ליצור ולהשתמש בזהויות מתמטיות כמו נוסחאות הכפל וחוקי החזקות? לקבל רעיונות איך לתת מענה לקשיים?

ארבעה תיקי משימטיקה עוסקים בזהויות מתמטיות. שני תיקים – נוסחאות הכפל המקוצר וחוקי החזקות – עוסקים בזהויות שהשימוש בהן שכיח. תיק נוסף – ביטויים ומשוואות עם מכנים מספריים – עוסק בזהויות המכילות מכנים והטיפול בהם במהלך פתרון משוואות. התיק ביטויים נגדיים עוסק בקשר בין זהויות וזוגות של ביטויים נגדיים.