תשומות (Input)

כל מרכיב כלכלי שנכנס לחישוב העלות הכוללת של המוצר. כמו למשל: מים. אנרגיה. חומרי עזר (ממסים. זרזים וכד').

חזרה למילון המושגים