תפוקה (Output)

כמות התוצר המתקבלת ליחידת זמן.

חזרה למילון המושגים