תגובה אקזותרמית (exothermic reaction)

תגובה כימית אשר במהלכה יש ירידה בתכולת האנרגיה של המערכת ובעקבות כך יש שחרור אנרגיה לסביבה.

חזרה למילון המושגים