שלבי גימלון (Scaling up steps)

שלבים בפיתוח תהליך תעשייתי כאשר עוברים על ידי הגדלה הדרגתית של כמויות וציוד מהפקה מעבדתית בכמויות קטנות לייצור תעשייתי בכמויות גדולות.שלבים אלו מבוצעים על מנת לגלות בעיות ותקלות אשר עלולות להפריע בהפעלת המיתקן התעשייתי.שלבי גימלון מקובלים:-ניסוי במעבדה-מיתקן ניסוי (bench scale) – גודלו כ- 1/100 – 1/1000 מהמיתקן התעשייתי.-מיתקן חצי חרושתי (pilot) – גודלו כ- 1/10 – 1/30 מהמיתקן התעשייתי.-מיתקן תעשייתי (industrial facility).(ראה גם גימלון)

חזרה למילון המושגים