שיתוך (Corrosion)

(קורוזיה) תהליך בו חל קלקול של חומר מוצק (בדרך כלל מתכתי) כתוצאה ממגע עם חומר/ים אחר/ים. הקלקול בדרך כלל כרוך ביצירת חורים. סדקים או התפוררות החומר. תהליך זה גורם לשינוי התכונות המכניות של החומר וכתוצאה מכך לאי התאמתו לייעודו.

חזרה למילון המושגים