קבוע חלוקה (Distribution Constant)

קבוע שווי-משקל המבטא את יחס הריכוזים של המומס בין שני ממסים.

חזרה למילון המושגים