ניצולת (ניצולת כוללת) ( )Yield (Overall yield)

כמות התוצר מבוטאת באחוזים. המתקבלת בפועל ביחס לכמות שהיתה צריכה להתקבל על פי ניסוחי התגובות והכמות ההתחלתית של המגיבים.

חזרה למילון המושגים