מוצרי ביניים (Intermediates)

תוצרים של התגובה או של תהליך ייצור שלא מיועדים לשימוש סופי. אלא מהווים חומרי גלם לייצור מוצרים אחרים.

חזרה למילון המושגים