מהילת תמיסה (Dilution of a solution)

הוספת עוד ממס לתמיסה ללא שינוי מספר המולים של המומס. כך שריכוז התמיסה יורד.

חזרה למילון המושגים