חומר היגרוסקופי (Hygroscopic substance)

חומר סופח מים.

חזרה למילון המושגים