חומרי מבנה (Building materials)

החומרים מהם עשויים פריטי הציוד והמיתקנים השונים המשמשים לביצוע תהליכים כימיים. לאיחסון החומרים או לשינועם.

חזרה למילון המושגים