גימלון (Scaling up)

הגדלת הכמויות והציוד בפיתוח תהליך במעבר מהפקה מעבדתית לייצור תעשייתי.(ראה שלבי גימלון)

חזרה למילון המושגים