אורך גל (Wavelength)

המרחק בין שני שיאים עוקבים של גל. שינוי באורך הגל בתחום הנראה הוא שינוי בצבע.

חזרה למילון המושגים