Distance Earth Sciences National Class (DENC) Project

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

צוות פיתוח

רון בן-שלום

שירה ליברטי

תקציר

פרויקט זה פותח כדי לפתור שתי מגבלות עיקריות המונעות מבתי ספר תיכוניים לקלוט את התכנית לבגרות (5 יח"ל) במדעי כדה"א: חוסר במורי למדעי כדה"א והיכולת של בתי הספר לפתוח תכניות לימוד חדשות. הכתה הארצית מורכבת בתלמידים המגיעים מבתי ספר שונים מרחבי הארץ בהם לא נלמדת התכנית במדעי כדה"א. התכנית שהם לומדים זהה לחלוטין לתכנית הבית ספרית, אך הם עושים זאת בלמידה מרחוק. הם מבצעים את מעבדות החקר באמצעות ערכות חקר ביתיות ובאמצעות דפי החקר הנמצאים באתר האינטרנט של התכנית. הם מבצעים את כל הסיורים הלימודיים והנחיית דוחות הסיור מתבצעת על ידי המורה באמצעות אתר האינטרנט.

אתר הפרויקט (בעברית)

http://davidson.weizmann.ac.il/earth