ENGAGE: פיתוח אוריינות מדעית בקרב הדור הבא: למידה פעילה ומעורבות בלימודי מדע

ראש הפרויקט

ד"ר יעל שורץ

תמצית

פרוייקט זה במימון האיחוד האירופאי, מיועד לעידוד שילוב נושאים סוציו-חברתיים, בלימודי המדע. זאת, מתוך תפישה שאזרח העתיד יידרש לתת את הדעת ולחשוב באופן רפלקטיבי וביקורתי על היבטים חברתיים ואתיים של ידע ותגליות מדעיות.

הפרוייקט עוסק בפיתוח תוכנית להכשרת מורים על מנת לאפשר למורים צמיחה הן מבחינת הידע, האמונות ופרקטיקות ההוראה.