PARSEL

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

מטרתו של פרוייקט PARSEL לעודד מורים לנסות להתמודד עם בעיות בחינוך המדעי ולעודד אותם, בין באופן אישי ובין בתוך קבוצות של מורי מדעים, לנקוט באסטרטגיות יעילות כדי לחזק את הקשרים בין מדע וחינוך. תחום זה הוזנח בתוכניות לימודים רבות, ומכאן חוסר הפופולריות של נושאי המדע בבית הספר. PARSEL שם דגש על העובדה, שמורים ירגישו בעלות של המורים על הרעיונות החינוכיים שלהם ועל חומרי לימוד שמקורם במורים.

מטרות הפרוייקט

  • לחזק רשתות תקשורת בין מורים – רשתות הקיימות בין מורי מדעים באירופה, המערבות מורים, אנשי הכשרת מורים, מפתחי תוכניות לימודים, סגל בוחנים, מפקחים למדעים בבתי הספר וכדומה.
  • לחזק קשרים בין מקבלי החלטות בחינוך המדעי ברמה הלאומית והאירופאית.
  • לזהות ולהפיץ רעיונות וחומרי הוראה חדשים שמקדמים רלבנטיות בחינוך המדעי ומגבירים את העניין במדע ובקריירה הקשורה למדע בקרב התלמידים.
  • לעודד מורים לפתח ולהפיץ רעיונות הוראה וגישות שיחדדו לתלמידים ולחברה את הרלבנטיות בהוראת המדע, ושיגבירו את העניין של התלמידים בחינוך המדעי.

חינוך מדעי רלבנטי

חינוך מדעי רלבנטי יותר דוגל בביטול הוראת המדע בבית הספר בדרך בה "המורה במרכז" – גישה בה המורה מספק אינפורמציה, שנחשבת כמשעממת ולא פופולרית. PARSEL מבין את הצורך להשקיע מאמצים רבים בהדרכת המורים (בעזרת חברי הרשת) כדי שיעברו לגישת הוראה חברתית יותר, וכך לצמצם את הפער בין מדע ונושאי לימוד אחרים, במיוחד נושאים ממדעי החברה.
PARSEL, למרות שהוא רואה בחיזוק הרשת את מטרתו העיקרית כדי להשיג חינוך מדעי רלבנטי יותר, רואה במורים את המוקד העיקרי היכול להשפיע על יחס התלמידים כלפי מדע וכלפי קריירה מדעית. ההשפעה על המורים היא דרך פעילויות הרשת, במיוחד על ידי היוקרה המוצעת על ידי זכייה ב"מענק מורה המדע האירופאי". לכן PARSEL מנסה להדריך את המורים להיות חלק מרשת (חברים בארגון מורי מדע), במקום להיות מבודדים בבתי הספר. PARSEL מערב גם קשרים עם אנשים העוסקים בהכשרת מורים ועם מקבלי החלטות אחרים (אשר יכולים להיות או לא להיות חברים בארגוני המורים הרלבנטיים). כלומר, PARSEL מנסה לקשור בין מורי מדע, ארגונים של מורי מדע עם עוסקים בהכשרת מורים, קובעי מדיניות, מפתחי תוכניות לימודים, ואנשי תעשיה וארגוני תעשיה, בשאיפה למאמץ משותף, ברמה לא-ממשלתית, כדי להשלים מאמצים של משרד החינוך לקידום הוראת מדע בבתי הספר. כל זאת, כדי שההוראה תהיה רלבנטית, מעניינת, מועילה בחיי יומיום ותהווה בסיס מקצועי טוב, במיוחד למקצועות הקשורים למדע.

לקריאה נוספת

ליצירת קשר